تیکه کد استارت از لینک زیر مجموعه گیری

مناسب استفاده در میدلاین و ربات های ویوپنل

با این تیکه کد میتوانید در ربات های تلگرامی خود بخش زیرمجموعه گیری اضافه کنید تا کاربران در ازای دعوت امتیاز دریافت کنند .

کد PHP:
if(preg_match('/^(https|http):\/\/(telegram.me|t.me)\/(.*)\?start=(.*)$/i',$msg,$match)){

$start_param $match[4];

$MadelineProto->messages->startBot(['bot' => "@".$match[3], 'peer' => "@me"'start_param' => "$start_param", ]);